معرفی هیأت داوران بیست و یکمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر بیستمین جشن سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر برگزار شد
معرفی هیأت داوران بیست و یکمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر
بیستمین جشن سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر برگزار شد
نجف دریابندری

محمد بهرامی

بیشتر

فاطمه (مرجان) کلیایی

سعید گودرزی

سید جواد اشکذری

ادامه در اینجا

نغمه ثمینی

محمدرسول صادقی

ادامه در اینجا