انجمن منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانۀ تئاتر در سال ۱۳۸۰ با نام ابتدایی “انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر” فعالیت خود را آغاز کرد.

در نخستین اجتماع، هیات موسس این انجمن شامل محمد رسول صادقی، عباس غفاری، حسین شاکری، محمدرضا حسین زاده، مرجان کلیایی، محبوبه آذرخیل، اکرم محمدی، زهرا حاج محمدی و کیوان نخعی مسولیت تاسیس این انجمن را عهده دار شدند و سرانجام این انجمن در تاریخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۸۰ ، مصادف با سالروز مقام خبرنگار، رسما در محل خانه هنرمندان ایران اعلام موجودیت کرد.