هیات مدیره انجمن صنفی سراسری منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر 

رئیس هیات مدیره: محمد رسول صادقی

نایب رئیس هیات مدیره: ساسان پیروز

عضو اصلی هیات مدیره: سید محسن حسن زاده

عضو اصلی هیات مدیره: عباس غفاری

عضو اصلی هیات مدیره: جواد اعرابی

عضو علی البدل هیات مدیره : حمید رضا قنبری

عضو علی البدل هیات مدیره : آزاده سهرابی

بازرس اصلی: افشین خورشید باختری

بازرس علی البدل : محمد رضا حسین زاده

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات مدیره در دوره‌های گذشته (انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر)

 

هیات مدیره دوره هشتم (۱۳۹۳-۱۳۹۵):

محمدرسول صادقی، ساسان پیروز، جواد اعرابی، عباس غفاری،

امین عظیمی، سامی صالحی ثابت، ندا آل طیب (علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، یاسین محمدی(علی البدل)

هیات مدیره دوره هفتم (۱۳۹۱-۱۳۹۳):

محمدرسول صادقی، ساسان پیروز، رامتین شهبازی، جواد اعرابی، عباس غفاری، سامی صالحی ثابت (علی البدل)، بهمن سلطانی (علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، سید یاسین محمدی (علی البدل)

هیات مدیره دوره ششم (۱۳۹۰-۱۳۹۱):

محمد رسول صادقی(رئیس)، رامتین شهبازی، امین عظیمی، محمد رضا حسین زاده، بهزاد مرتضوی، بهمن سلطانی(علی البدل)، محمد نجاری(علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، اکرم محمدی(علی البدل)

هیات مدیرۀ دورۀ پنجم(۱۳۸۸-۱۳۹۰):

محمدرسول صادقی، مهرداد حجتی، ساسان پیروز، عباس غفاری،  جواد اعرابی، امین عظیمی (علی البدل)، محمدرضا حسین زاده (علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، حسین شاکری (علی البدل)

هیات مدیرۀ دورۀ چهارم (۱۳۸۶-۱۳۸۸):

محمدرسول صادقی، حسین شاکری، عباس غفاری، رامتین شهبازی، امین عظیمی، ساسان پیروز (علی البدل)، علی اکبر عبدالعلی زاده (علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، عباس عبدالعلی زاده (علی البدل)

هیات مدیرۀ دورۀ سوم (۱۳۸۴-۱۳۸۶):

محمدرسول صادقی، جاهد جهانشاهی، حسین شاکری، محسن ابراهیمی، بیژن نوذری، رامتین شهبازی (علی البدل)، آزاده سهرابی (علی البدل)- بازرس: بهاره برهانی، اکرم محمدی (علی البدل)

هیات مدیره دوره دوم (۱۳۸۲-۱۳۸۴):

جاهد جهانشاهی، محمدرسول صادقی، نغمه ثمینی، عباس غفاری، حسین شاکری

بازرس: محمدرضا حسین زاده

هیات مدیره دورۀ اول (۱۳۸۰-۱۳۸۲):

جاهد جهانشاهی، محمدرسول صادقی، حسین شاکری، محسن ابراهیمی و عباس غفاری

بازرس: اکرم محمدی